wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

 

Plzeňská katedrála

sv. Bartoloměje

má nový žulový oltář. Vedle oltáře stojí

ze stejného materiálu

nový podstavec ve

tvaru otevřené knihy

s bronzovým čtecím pultem. V oltáři jsou

ve schránce uloženy ostatky pěti

svatých

 

 

FRANTIŠEK RADKOVSKÝ

BISKUP PLZEŇSKÝ

 

 

V Plzni dne 24. 5. 2006

Vážení političtí vězňové!

Srdečně Vás zdravím na Vašem tradičním setkání v Jáchymově, na místech poznamenaných utrpením mnohých z Vás. Je mi líto, že opět nemohu být mezi Vámi přítomen, neboť naše diecéze si tradičně připomíná výročí svého založení, které se uskutečnilo na konci května před třinácti lety. Letos je navíc tato připomínka slavnostnější než jindy, neboť světím nový oltář v naši katedrále v Plzni.

Chci Vám poděkovat za to, že jste v době komunistického útlaku zůstali morálně pevní a neohnuli páteř tak jako velká část národa a to i za cenu velkého pronásledování a utrpení. Je velmi potřebné, aby toto Vaše jednání a Vaše postoje měla společnost stále na očích a aby pro ni byla trvalou výzvou ke změně smýšlení a jednání, protože mnohé z postojů a způsobů myšlení a jednání z totalitní doby přetrvávají dodnes.

Například v žádném z parlamentu zvolených u nás v minulých šestnácti letech postkomunistické doby se nenašla vůle napravit komunistické bezpráví způsobené církvím a dalším subjektům a vrátit jim majetek, který komunisté ukradli. Pouze první postkomunistický parlament vrátil církevním subjektům. především řádům a kongregacím to nejdůležitější, totiž střechu nad hlavou a zablokoval pozemky k dalším restitucím, ke kterým však už nedošlo a asi sotva dojde, jak patrno z celkového vývoje postojů naší společnosti. Neříkám to kvůli církvi, která přežije i bez majetku, to jen zajdou mnohé z kulturních objektů, které má církev bez majetkové podstaty, ze které se v minulosti vždy tyto objekty opravovaly a udržovaly. Říkám to proto, že postoj k církvi je právě jasným lakmusovým papírkem společnosti a jejího směřování. Církev si totiž svoje práva neumí a nechce násilím vynucovat. A tak se jasně ukazuje, že morální devastace společnosti z komunistické doby setrvává. Korupce prostupující státním aparátem a zasahující vysoko do politických stran je například jednou z pověstných špiček tohoto neblahého ledovce...

Právě proto je nutná Vaše přítomnost ve společnosti, i když, bohužel, ani na Váš hlas tato naše společnost moc neslyší. Přesto se snažte, ať je Váš hlas slyšet. Vás totiž snad nikdo nemůže obviňovat z postranních úmyslů. Buďte tedy výmluvným svědomím národa které nemlčí k jeho chybám a povzbuzuje v něm to dobré. Snažte se Vaše svědectví předat mladým, ještě nezatíženým generacím, protože jim hodně může v budoucnosti pomoci k tonu: aby se vyvarovali chyb svých otců a dědů.

Bůh Vám žehnej k této důležité službě. kterou našemu národu můžete a máte ještě prokázat. Modlím se za Vás.

V úctě Váš

František Radkovský

biskup plzeňský