wz
 

Skautský oddíl Velena Fanderlika

 

 

ThDr. Vladimír Petřek, manžel Jiřiny Petřekové, ukrýval v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje parašutisty z Anglie, kteří provedli atentát na zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha

 

 

    Nejstarší žijící oldskautka v ČR

Osmnáctého června 2007, za přítomnosti prezidenta republiky a vládních a politických činitelů se pokládaly pietně věnce v Resslově ulici v Praze u pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Zde před 65 roky padli hrdinskou smrtí v boji s německou přesilou čs. parašutisté z Anglie. Mezi nimi byli i mstitelé pověřeni atentátem na zástupce říšského protektora Reinharda Heydricha. Památku mrtvých hrdinů uctila armáda České republiky, mnohé státní instituce, různé společenské organizace včetně Konfederace politických vězňů ČR a občané Prahy.

Z vedení a náčelnictva Junáka se nikdo nedostavil. Pravděpodobně z miliónových státních dotací Junáku nezbylo 400 Kč na jeden věnec. Málokdy je vidět na těchto a podobných akcích činovníky z náčelnictva Junáka ve skautském kroji. Mezi diváky se objevil jeden krojovaný skaut roverského věku, který ale přijel až ze Slovenské republiky, z Bratislavy… O to více budila u přítomných občanů pozornost dobře a jednotně krojovaná smečka skautských vlčat z junáckého střediska Bratří Mašínů, která v dusném a parném dopoledni vydržela nepohnutě stát čestnou stráž u rozpálené venkovní zdi chrámu. Asi tomu nebudete věřit, ale ta nejmladší skautská vlčata znají o parašutistech z Resslovky pravděpodobně více než celé slavné náčelnictvo Junáka.

Z vyprávění svého vůdce vědí, že parašutisty v kryptě chrámu ukrýval a zásoboval jídlem kaplan ThDr. Vladimír Petřek (1908–1942) a také, že v době Československé republiky, sympatizoval se skautským hnutím a jeho manželka Jiřina byla aktivní ve Svazu skautů a skautek RČS v Olomouci. Vladimír Petřek působil i v pražské YMCE.

V manželství se jim narodila dcera Jiřina. Ta spolu s matkou přežila zázrakem německou okupaci. Snad to bylo i tím, že Vladimír Petřek se rozhodl žít v odloučeném manželství a věnovat se pouze duchovní dráze.

ThDr. Vladimír Petřek byl Němci odsouzen a popraven zastřelením 5. září 1942 v Praze – Kobylisích. Petřekovi rodiče a jeho sourozenci Jaroslav a Milada zahynuli v Osvětimi. Vladimírův druhý bratr Miroslav byl v roce 1944 ve Francii zastřelen německými vojáky při pokusu o útěk z koncentračního tábora.

Manželka Jiřina Petřeková se prvního července letošního roku dožila 99 let svého života. Žije u své dcery a pravděpodobně je v České republice nejstarší žijící oldskautkou. Chápeme, že o tom neví, nebo to nezajímá (!) náčelní dívčího kmene Junáka, má jistě na starosti jiné „veledůležité záležitosti“.

Jako v loňském roce přejeme za všechny přátele z ČINu sestře Jiřině Petřekové k jejímu nádhernému jubileu zdraví, stálý životní elán, štěstí a pohodu do dalších let. Letos se rádi k blahopřání připojují i oldskauti z čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika.

- Owígo -

 

Pro čtenáře uveřejňujeme zajímavé texty dopisů sestry Petřekové, jako odpověď na loňské blahopřání ČINu. Snad vás také potěší její slova.

 Opis prvého dopisu od paní Jiřiny Petřekové – Reinlové:

Praha, 27. července 2006

Vážení přátelé skautingu, bratři:
Děkuji srdečně za milé přání k mým 98 narozeninám, jichž jsem se dožila. Jsem ráda, že mi bylo dopřáno dočkat se vzkříšení skautingu v naší republice a tím i vzkříšení jeho myšlenky.

Proto: Junáci Vzhůru! Planeta Země volá o pomoc. Hodně úspěchů v obrodě lidského myšlení a jednání.

Přeje
Jiřina Petřeková - Reinlová v.r.

Omluvte laskavě nedostatky mého dopisu. Nemohu již dostat koupit pásku do psacího stroje a ručně již psát nemohu.

 Opis druhého dopisu od paní Jiřiny Petřekové – Reinlové:

Praha, 29. července 2006
R. Kiplinng Kniha džunglí: "Jsme jedné krve, Ty i já…"

Vážený bratře:
Je od Vás velmi milé, že pamatujete na to, abyste mi udělal radost z toho, že existují ještě lidé dobrosrdeční. Děkuji Vám.

Zlo, které se tak rozšířilo po těch dvou světových válkách a po prožití dvou totalitních režimů, je stálým nebezpečím, které ohrožuje svět.

Proto je velmi záslužné povzbuzovat lidi dobré vůle, aby se sjednotili a morální osvětou obrodili mezilidské vztahy, aby opět existovala poctivost, svědomitost a všechny občanské ctnosti. Obnovou skautingu a jeho rozšířením, mohlo by se obrody snáze dosíci.

Za přátelství děkuje a vše dobré přeje
Jiřina Petřeková – Reinlová v.r.

P.S.
Přiložila jsem několik známek, třeba se dají použít

P.S. 2
Ve výchově dbát na výcvik v bdělosti a ostražitosti, která nám chybí, a záškodníci, výborně vycvičení, tu velmi bezostyšně řádí.