wz
 

|KPV pobočka 15 - Praha||Časopis Věrni zůstaneme||Z historie 3. odboje||Skautský oddíl Velena Fanderlika|

 

 

 

 

    Historie zpravodaje a občanského sdružení ČIN

Na podzim roku 1988 se domluvila skupina skautů a skautských vůdců (někteří se podíleli na obnově skautingu v roce 1968), na podpoře skautského ilegálního hnutí v Československu formou vydávání samizdatu – skautského zpravodaje ČIN.

Prvé číslo vyšlo na jaře roku 1989. Bylo rozmnoženo xeroxem a konspirativně distribuováno skauty (tzv. skautskou kurýrní službou), nebo rozesíláno nepravidelně z různých míst republiky. Obsahem byla, mimo jiné, řada zahraničních informací, např. pasáž o obnově skautingu po čtyřiceti letech v Maďarsku. Ale především zprávy dotýkající se naší země: Smutné výročí upálení studenta Jana Palacha a represe spojené s pietní vzpomínkou v Praze u sochy sv. Václava. O Ivančeně – skautské kamenné mohyle, která se každoročně ve výročí násilné smrti mladých skautů z Junáckého Slezského odboje stává poutním místem nejen skautů, ale všech, kteří nezapomínají na demokratické ideály svobody a humanity. Demaskující článek reagující na oslavné (neslavné) výročí Pionýrské organizace SSM pod názvem „Céčku“ strany je 40 let. A zcela zásadní stať mapující činnost skautské organizace – Skautské hnutí a jeho organizace Junák. Zde se již jednoznačně projevuje neochota ČINu tolerovat bezcharakternost některých činovníků Junáka, kteří se už v únoru 1970 farizejsky veřejně zřekli skautských ideálů, skautské výchovy a historie. Někteří z nich, když přispěli ke zkompromitování a následné likvidaci skautingu, plynule přešli do řídících orgánů Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM).

# # #

Čtvrté číslo ČINu vyšlo začátkem prosince 1989 uprostřed převratných změn celé společnosti. Členové redakce se od listopadu plně zapojili do zápasu o obnovu československého skautingu. Stáli u realizace první výrazné aktivity – Skautské informační kanceláře ve Spálené, a u vzniku Prohlášení přípravné skupiny pro obnovu skautingu. Jednali s řadou osobností a pomáhali organizovat různá pracovní setkání. Čelili s ostatními činovníky, kteří se v minulosti nezpronevěřili skautské etice, rychlým snahám některých bývalých pracovníků Junáka, vmanipulovat nově obnovovanou skautskou organizaci do područí SSM (Socialistického svazu mládeže) – a tím připravit snadnější prostor (v závislosti na vývoji a politické objednávce) k další likvidaci skautingu u nás. Až později jsme zjistili, že když jim tento základní záměr nevyšel rozhodli se zlikvidovat česky skauting zevnitř, likvídací jeho zakotvení v lidských ideálech.

# # #

V příštích letech, i když došlo k obnovení Junáka a skautského tisku, ČIN nepřestal vycházet. Důvodem byl výrazný odklon od pojetí skautingu vybudovaného československým zakladatelem A. B. Svojsíkem. Do vedení pronikají osoby, které se v minulosti zpronevěřily skautským ideálům. Placeným činovníkem kanceláře ústředí se stává bývalý profesionální funkcionář PO SSM. Roubují se zážitkové metody do skautské výchovy roverů – metody známé z Prázdninových škol Socialistického svazu mládeže. Kolem některých Lesních škol a Lesních kursu je záměrně budováno prostředí s atmosférou podobné sektám a tajných řádům i s guru – glorifikovaným vůdcem v čele. Takto vznikají zdánlivě neformální kolektivy, vytvářené a příležitostně aktivované skupiny, k protlačení mocenských záměrů (údajně legitimních) jednotlivců nebo center. Metody arogantního jednání v řídících orgánech často hraničí s diktaturou. Objevuje se neprůhlednost některých aktivit a finančních rozhodnutí. Zneužívá se neznalost historických skutečností v řadách členské základny, např. úlohy stranických skupin KSČ (Komunistické strany Československa) v Junáku a rolí řady činovníků (mnohých i dnes aktivních) při třetí likvidaci skautingu. Alarmující je výskyt aktivních skautů v tzv. Cibulkových seznamech bývalých agentů a spolupracovníků StB (Státní bezpečnost), i neochota nových funkcionářů Junáka diskutovat o skautské etice, výchově a duchovní dimenzi skautingu. Upřednostňují se rekreační prvky před skautskou výchovou. Navazuje se spolupráce s Pionýrem a s dalšími organizacemi, které v minulosti Pionýra (jednotné dětské organizace komunistického typu) mají své kořeny.

# # #

Všechny tyto problémy v dalších letech ČIN reflektoval na svých stránkách. Vždy byl hrdý na svoji nezávislost a otevřenost s kterou se ke skautskému hnutí obracel. Za svoje nekompromisní postoje má řadu příznivců, především mezi skauty kteří byli vězněni a perzekuováni jak v padesátých letech komunistické hrůzovlády, tak v osmdesátých letech Husákovi „normalizace“. Ale také velké množství odpůrců, kteří vytvářejí pomlouvačné kampaně za účelem ČIN zdiskreditovat. Objevilo se i tvrzení, že ČIN byl financován StB s úkolem zmapovat a vyzradit skautské ilegální oddíly. (V počátcích bylo vydávání samizdatového ČINu finančně podporován Nadací Charta 77.) Naši oponenti se hlavně obrací do řad skautů – roverů a mladých vůdců, kteří nemohou konfrontovat skutečnosti s vlastní zkušeností, a ani netouží po hledání složitých pravd. Těmto lidem se daří i pronikat (jsou citovány) do publikací mapující občanské aktivity a zde činnosti a žurnalistiku ČINu bagatelizují. Jindy práci ČINu označují za škodlivě radikální s cílem manipulovat historií a veřejným míněním. Často jde o osoby o kterých jsme v ČINu psali a jejíž jméno, příjmení a datum narození můžete najít v Cibulkových seznamech bývalých agentů a spolupracovníků StB.

# # #

1. prosince 1999 v síni Ministerstva obrany na slavnostním shromážděním historické odbojové skupiny při příležitosti 60. výročí založení Zpravodajské brigády, za účasti ministra obrany Vladimíra Vetchého a dalších významných hostů, byla redakci ČINu udělena medaile PRAVDOU KE SVOBODĚ.

# # #

Koncem roku 2000 bylo ukončeno vydávání zpravodaje ČIN. Důvodem byl výrazný nárůst cen poštovného (zrušení slev pošty pro nízké náklady tiskovin). Poštovné tak dosáhlo až 50 % našich nákladů na tisk časopisu. Toto opatření, především ekonomicky, zasáhlo občanská sdružení – část neziskového prostoru společnosti. Výrazně tak omezilo některé jejich aktivity. Nedivme se. Řadu let je občanská společnost v naší mladé a nevyzrálé demokracii některými politiky a politickými rozhodnutími systematicky vytlačována mimo zónu vlivu na společnost. O sazbách České pošty rozhoduje stát.

# # #

Po dvou letech v roce 2003 se schází redakce ČINu a jeho přátelé ze sdružení, aby vyslyšeli hlasy některých skautských organizací, volající po obnovení nezávislého skautského zpravodaje. V hnutí i mimo něj nejsou o skautingu k dispozici jiné informace, než často se záměrem vybírané, mnohdy neúplné a cílené zprávy. Navenek tato mediální strategie vypreparovaných, sterilních, úzkostně „přeleštěných“ slov největší skautské organizace, má vybudovat ve veřejnosti obraz bezproblémového, vstřícného, a zářivého skautského společenství – jediného v Česku(!) – povolaného a vyvoleného. Na tuto public relacions – masáž a fasádu vytvářející iluzi sama o sobě, proinvestuje tato státem dotovaná organizace ročně statisíce. Statisíce pro speciální tým komunikace na ústředí, na propagační materiály a tisky, reklamní agentury, grafická studia, výrobu a provoz několika informačních a propagačních rozsáhlých webů. Pomineme-li, že jsou to statisíce které by jistě lépe našli své místo „dole“ v hnutí, nelze si nevšimnout záměru o vznik informačního monopolu a z toho vždy vzrůstajícího nebezpečí zkreslení a manipulace.

# # #

Jako v letech minulých, nevlastní sdružení ČIN prostředky na investici do tisku nového časopisu, který by v nízkém nákladu, byl značně ztrátový. Ani nelze očekávat, že by většina ze společenství nynějších mladých skautů – roverů a činovníků, měla významný zájem o nepochlebující zprávy – navíc takové které nutí k zamyšlení, hledání, neklidu, rozhodování a činu. Tedy něco, co je v přímém rozporu s všude přítomným důrazem na vnějškově bezproblémové, hédonisticky konzumní pojetí, současného „moderního“ (módního) stylu života. Na druhou stranu ctíme právo významné menšiny skautů i veřejnosti na alternativní informace. V souladu s našimi možnostmi se pokoušíme takovou alternativu vybudovat prostřednictvím webového skautského informačního centra. Víme, že jeho budování je v našich skromných podmínkách dlouhé a hodně neúplné. Očekáváme však pomoc z řad nelhostejných. (Skauti skautům!) Chceme aby tyto webové stránky byly obrazem toho, že český skauting v duchu myšlenek zakladatele A. B. Svojsíka je ještě u nás, přes snahy mnohých, stále živý. Webové informační centrum ČIN zahájilo provoz 24. dubna 2003 (na svátek sv. Jiří – patrona skautů) a po čtyřech letech 24. dubna 2007 činnost ukončuje. V obsahu webu lze najít přibližně 900 až 1 000 článků se skautskou tématikou.

# # #

K úplnému výčtu působení ČINu ve skautském hnutí je třeba zmínit i další aktivity jeho členů, především počiny v oblasti publikační a vydavatelské. Bylo jich více jak dvě desítky, některé ve spolupráci s Ekumenickou lesní školou, Skautským oddílem Velena Fanderlika, Konfederací politických vězňů ČR a Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

K dnešnímu dni ČIN slouží 19 let čistým, původním ideálům skautingu a chce sloužit i nadále „...k čemuž nám pomáhej Bůh“.

 

Praha, červen 2007